ముగించు

కళాశాలలు / విశ్వవిద్యాలయాలు

అకులా గోపయ్య డిగ్రీ కళాశాల

ప్రతీయాడు య జంక్షన్ పెంటపాడు (ఎం) డబ్ల్యూ.జి.జి.డిస్ట్.


ఫోన్ : 08819-224499
వర్గం / పద్ధతి: కళాశాలలు / విశ్వవిద్యాలయాలు

అక్క్ అకుల శ్రీరాములు కళాశాల ఇంజనీరింగ్

పాస్ రైడ్ 534218 ద్వారా తెలాలి పిడిపారూరు


ఫోన్ : 08819-210166
వర్గం / పద్ధతి: కళాశాలలు / విశ్వవిద్యాలయాలు

అభూయుడు డిగ్రీ కళాశాల

11-133 కామవరపు కోట డబ్ల్యూ.జి.డిస్ట్.


ఫోన్ : 9440219811
వర్గం / పద్ధతి: కళాశాలలు / విశ్వవిద్యాలయాలు

అల్లూరి కృష్ణ రావు & గోవిందమ్మ డిగ్రీ కళాశాల

నల్లాజెర్లా వెస్ట్ గోదావరి-534112


ఫోన్ : 08818-277991
వర్గం / పద్ధతి: కళాశాలలు / విశ్వవిద్యాలయాలు

ఆదిత్య డిగ్రీ కళాశాల

D.No.21-8-1 రామచంద్ర కాలనీ పాలకోల్ - 534260 వెస్ట్ గోదావరి


ఫోన్ : 0884-2376662
వర్గం / పద్ధతి: కళాశాలలు / విశ్వవిద్యాలయాలు

ఏ.కే.ఆర్.జే ఫార్మసీ కళాశాల

నల్లజెర్ల, 534112, పశ్చిమ గోదావరి జిల్లా.


ఫోన్ : 08818-277991
వర్గం / పద్ధతి: కళాశాలలు / విశ్వవిద్యాలయాలు

కరబ్యాండియా సుబ్బ రావు మెమోరియల్ డిగ్రీ కళాశాల

సి.నా.42 / 1 కక్కూరు (వి) టాలాపూడి డబ్యు.ఆర్.డిస్ట్. - 534341


ఫోన్ : 08811-254241
వర్గం / పద్ధతి: కళాశాలలు / విశ్వవిద్యాలయాలు

గవర్నమెంట్ (వి.వి. గర్ల్) డిగ్రీ కళాశాల

దుంపగడప వెస్ట్ గోదావరి - 534235.


ఫోన్ : 08816-252716
వర్గం / పద్ధతి: కళాశాలలు / విశ్వవిద్యాలయాలు

గవర్నమెంట్ డిగ్రీ కళాశాల

జంగారెడ్డిగుడెం వెస్ట్ గోదావరి - 534447. పశ్చిమ గోదావరి జిల్లా


ఫోన్ : 08821-225310
వర్గం / పద్ధతి: కళాశాలలు / విశ్వవిద్యాలయాలు

గవర్నమెంట్ డిగ్రీ కళాశాల

గణపవరం W.G. డిసిస్ట్. - 534198 పశ్చిమ గోదావరి జిల్లా


ఫోన్ : 08818-256289
వర్గం / పద్ధతి: కళాశాలలు / విశ్వవిద్యాలయాలు