ముగించు

సహాయ కేంద్రాలు

  • కంట్రోల్ రూమ్ కల్లెక్టరేట్ :08812-246656
  • స్టేట్ కాల్ సెంటర్: 1100
  • అగ్నిమాపక కేంద్రం : 100
  • వైద్య సదుపాయం కొరకు : 108
  • భారత సంచార్ నిగం లిమిటెడ్ : 1503 / 1800-180-1503
There is no helpline.