ముగించు

పాఠశాలలు

జడ్.పి హై స్కూల్

చాగల్లు, చాగల్లు మండల్,ఆంధ్రప్రదేశ్


వర్గం / పద్ధతి: పాఠశాలలు

జె.ఏం.జె స్కూల్

దక్షిణ వీధి, ఏలూరు, ఆంధ్రప్రదేశ్ 534006


వర్గం / పద్ధతి: పాఠశాలలు

డాక్టర్. యువరాజ్ రెడ్డి పురపాలక కార్యాలయం

నిదడవోలు, ఆంధ్రప్రదేశ్ 534301


వర్గం / పద్ధతి: పురపాలక

ప్రభుత్వ ఎలిమెంటరీ స్కూల్

పవర్పెట్, ఏలూరు, ఆంధ్రప్రదేశ్ 534002


వర్గం / పద్ధతి: పాఠశాలలు

ప్రభుత్వ ఏం.పి.పి స్కూల్

ఎంపీపీ స్కూల్ ఆర్డి, సనివర్పు పెట, ఏలూరు, ఆంధ్రప్రదేశ్ 534003


వర్గం / పద్ధతి: పాఠశాలలు

ప్రభుత్వ దర్సరగీ ఉర్దూ స్కూల్

సంవరిపప్పు పెటా, ఏలూరు, ఆంధ్రప్రదేశ్ 534003


వర్గం / పద్ధతి: పాఠశాలలు

బాల గంగాధర్ తిలక్ హై స్కూల్

మెయిన్ బజార్, పైచించిటపాడు, ఏలూరు, ఆంధ్రప్రదేశ్ 534001


వర్గం / పద్ధతి: పాఠశాలలు

మండల్ పరిషద్ అప్పర్ ప్రైమరీ స్కూల్

హనుమాన్ నగర్, ఏలూరు, ఆంధ్రప్రదేశ్ 534001


వర్గం / పద్ధతి: పాఠశాలలు

వీరమోచానిని విమదేదేవి పురపాలక అలిమెంటరీ పతశల

పవర్పెట్, ఏలూరు, ఆంధ్రప్రదేశ్ 534002


వర్గం / పద్ధతి: పాఠశాలలు

శ్రీ రామలింగేశ్వర స్పెషల్ మున్సిపల్ ప్రైమరీ స్కూల్

తెంగెల్ముడి, లునాని నగర్, ఏలూరు, ఆంధ్రప్రదేశ్ 534005


వర్గం / పద్ధతి: పాఠశాలలు