ముగించు

చికిత్సాలయాలు

ఆకివీడు ప్రభుత్వ ఆసుపత్రి

ఆకివీడు,ఆంధ్రప్రదేశ్ 534235


వర్గం / పద్ధతి: చికిత్సాలయాలు

ఆచంట ప్రభుత్వ హాస్పిటల్

ఆచంట మెయిన్ రోడ్, ఆచంట, ఆంధ్రప్రదేశ్ 534269


వర్గం / పద్ధతి: చికిత్సాలయాలు

చాగల్లు ప్రభుత్వ ఆసుపత్రి

నరసపురం - నిదాడవోల్ హ్యు, చాగల్లు, ఆంధ్రప్రదేశ్ 534342


వర్గం / పద్ధతి: చికిత్సాలయాలు

చెబ్రోలు న్యూ గవర్నమెంట్ హాస్పిటల్

చెబ్రోలు, ఆంధ్రప్రదేశ్ 534411


వర్గం / పద్ధతి: చికిత్సాలయాలు

జంగారెడ్డిగుడెం ప్రభుత్వ ఆసుపత్రి

జంగారెడ్డిగుడెం, ఆంధ్రప్రదేశ్ 534447


వర్గం / పద్ధతి: చికిత్సాలయాలు

నర్సాపూర్ ప్రభుత్వ ఆసుపత్రి

రస్తాందాడ, నర్సపూర్, ఆంధ్రప్రదేశ్ 534275


వర్గం / పద్ధతి: చికిత్సాలయాలు

నిదడవోలు ప్రభుత్వ ఆసుపత్రి

నిదడవోలు, ఆంధ్రప్రదేశ్ 534301


వర్గం / పద్ధతి: చికిత్సాలయాలు

పాలకోల్లు ప్రభుత్వ ఆసుపత్రి

జాతీయ రహదారి 214, పలకొలూ, ఆంధ్రప్రదేశ్ 534260


వర్గం / పద్ధతి: చికిత్సాలయాలు

పోదురు ప్రభుత్వ ఆసుపత్రి

గోవర్మెంట్ హాస్పిటల్ ఆర్డి, కచేరి సావిడి, పోదురు, ఆంధ్రప్రదేశ్ 534327


వర్గం / పద్ధతి: చికిత్సాలయాలు