ముగించు

గ్రామము & పంచాయితీలు

క్రమ సంఖ్య గ్రామం పేరు
1
ఎ వేమావరం
2 ఆచంట
3 అయోద్యలంక
4 బిమలపురం
5 కందరవల్లి
6 కరుగోరమిల్లి
7 కోడమంచాలి
8 కోడేరు
9 పెదమల్లం
10 పెనుమంచాలి
11 శేషమ్మ చెరువు
12 వల్లూరు
13 ఏ.ఐ.భీమవరం
14 అజ్జమూరు
15 ఆకివీడు
16 అప్పారావుపేట
17 చెరుకుమిల్లి
18 చినకాపవరం
19 చినమిల్లిపాడు
20 దుంపగడప
21 గుమ్ములూరు
22 కొల్లపర్రు
23 కుప్పనపూడి
24 మందపాడు
25 పెదకాపవరం
26 రాజులపేట్
27 సిద్దాపురం
28 తరతవు
29 అరవల్లి
30 అత్తిలి
31 బల్లిపాడు
32 దంతుపల్లి
33 ఎదురు
34 గుమ్మంపాడు
35 కే.సముద్రపుగట్టు
36 కంచుమర్రు
37 కొమ్మర
38 లక్ష్మీనారాయణపురం
39 మంచిలి
40 పాళీ
41 తిరుపతిపురం
42 ఉనికిలి
43 వరదల్లపాలెం
44 వరిఘేదు
45 అగదలంక
46 అమ్బెర్ప్ట్
47 భీమడోలు
48 చెట్టున్నపాడు
49 దుడ్డేపూడి
50 గుండుగొలను
51 కోడూరుపాడు
52 కోరుకొల్లు
53 కురెళ్ళగూడెం
54 లక్ష్మిపురమ్
55 పోలసనిపల్లి
56 పుల్ల